Geleneksel Medyadan Dijital Medyaya Geçiş – Dijital medya nedir?

  • 7 Mayıs 2020
  • BLOG

İnternet teknolojilerinin hızlı gelişimiyle beraber geleneksel medya araçları ve kitlelerin iletişim kurma alışkanlıkları değişmektedir. İletişim sürecinde günümüze kadar gelen en önemli değişken medya olgusudur. Medya sürekli teknolojiyle paralel olarak gelişim göstermektedir. Başka bir deyişle teknolojik gelişmeler muhakkak iletişim alanında da etkili olmaktadır.

dijital medyaDünyada son 40 yılda teknolojik gelişmelerin ön ayak olduğu yeni dünya düzeni, eski uygulamaları ve alışkanlıkları kökünden değiştirmektedir. Bu değişimden geleneksel medya diye adlandırdığımız gazete, televizyon, dergi gibi kitlesel medya araçları da etkilenmiştir. Evans (2008, s.35)’a göre teknoloji alanında yaşanan bu hızlı değişim tüm iletişim biçimlerini, pazarlama dinamiklerini ve insanların hayat tarzlarını geri dönülemez biçimde değiştirmiştir.

Radyo, televizyon, yazılı basın, afiş ve reklam panoları, ilanlar vs. geleneksel medya olarak tanımlanmıştır. Ancak bu tek yönlü kanalların dışında internet tabanlı olarak sosyal medya uygulamalarının devreye girmesiyle medyada bazı değişimler olmuştur. Sosyal ağlar, blog, içerik paylaşımına olanak tanıyan topluluklar yeni medya/dijital medya araçları olarak tanımlanmaya başlamıştır.

Literatürde internetle beraber ortaya çıkan medya türünü tanımlarken farklı tanımlar ve çerçeveler kullanılmaktadır. Çalışmanın sonraki bölümünde dijital medyanın tanımı ve kapsamı üzerinde tartışılmıştır.

 

Dijital medya nedir?

 

Günümüzde dijital medya kavramı, “yeni medya” ya da “dijital yeni medya” olarak farklı isimlerle adlandırılmaktadır. Akademik literatürde bu konuda farklı fikirlerin olduğu görülmüştür. Steel (Aktaran, Akar, s.6)‟e göre, hemen hemen her yeni teknoloji gelişiminin bazı noktalarında “yeni medya” olarak düşünebilir. Bu nedenle de yeni medyayı tanımlamak biraz zorlaşmaktadır. Bu bağlamda tam olarak karşılamasa da “dijitallik” terimi yeni medyayı tanımlamada temel olarak kullanılabilir. Reklamcılık sektöründeki ajanslar yoğun olarak dijital medya ismini kullanmaktadır. Tüm bu bilgilerden yola çıkarak bu çalışmada ilgili kavramdan “dijital medya” ismiyle bahsedilecektir.

Araştırmacılar tarafından dijital medyanın birçok farklı tanımı yapılmıştır. Boyd (2008, s.15) dijital medyayı web, mobil, sanal gerçeklik platformlarında var olan medyayı ifade eden; internet ve bilgisayarın, mobilin, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik cihazlarının var olmasıyla ortaya çıkan medya olarak tanımlamıştır. Berthon (2012, s.25)‟e göre dijital medya internet, internet teknolojisiyle beraber gelen bilgiye erişmede kolaylık ve hız, farklı iletişim yolları ve sosyal paylaşım ağlarının hayatımızda edindiği yeri ifade etmektedir.

Dijital medya, analog medyaya karşı geliştirilmiş ve verilerin sayısal olarak aktarıldığı bir medya türüdür. Yeni medyadaki içerik aktarımların fiziksel olmaktan ziyade dijital aktarıma dayalı olması geleneksel medya ile arasındaki en büyük farkı oluşturmaktadır.

Tüm dijital medya formları; ister bilgisayarda sıfırdan yaratılmış olsun ister analog medya kaynakları tarafından dönüştürülmüş olsun, bir dijital koddan oluşmaktadır. Geleneksel medyadaki fiziki materyallerin aksine dijital medyada her şey 0 ve 1 kaynaklıdır. Bundan dolayı programlanabilir, değiştirilebilir ve algoritmik işlemeye uygun dijital bilgi oluşturulabilir.

Diğer Yazılarımız